Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

Нормативно-правові засади діяльності

Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області

 

 1.    Конституція України від  28 червня 1996 року, з наступними змінами.

2.     Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, з наступними змінами.

3.  Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами.

4   Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

 5.   Указ Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів»  від 20 серпня 2001 року, з наступними змінами.

 6.   Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України вiд 27 червня 2006 року  № 68, з наступними змінами.

7. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 року №108.

      8.  Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів  міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації від 15 грудня 2011 року №168.

      9.  Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової         інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, з наступними змінами.

 10. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

   11. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

   12.  Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від  6 лютого  2009  року № 33.


Рожнятівський  районний суд Івано-Франківської області діє на підставі Закону України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів". 

 

  Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду.

 

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

 

                                     Стаття 23.  Суддя місцевого суду

 1.      Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

 

                                 Стаття 24. Голова місцевого суду

 1.    Голова місцевого суду :

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Апарат суду очолює керівник апарату, який здійснює організаційне  забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу.

 Структура  і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням з головою суду затверджується відповідним територіальним управлінням ДСА України.

        За своїми повноваженнями Рожнятівський районний суд є судом першої інстанції і розглядає: 

      кримінальні, цивільні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та в порядку, передбачених процесуальним законом.

       Рожнятівський районний суд є судом І інстанції і розглядає справи по суті в судовому зсіданні, вперше, безпосередньо, як правило одноособово суддею, який діє від імені суду, у відкритому чи закритому судовому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципі правосуддя, досліджує докази, отримуючи їх через пояснення позивача та відповідача, покази підсудного, потерпілого, свідків, заслуховує експерта стосовно його висновку у справі та ін. і виносить вирок чи рішення у справі, які після набрання ними чинності є обов’язковими до виконання.

         В кримінальному провадженні суд встановлює винуватість чи не винуватість обвинуваченого й вирішує питання про покарання винного. У цивільних справах суд визначає наявність чи відсутність певних правовідносин, юридичних фактів або юридичного стану, вирішує по суті подані до суду позови, заяви та скарги (задовольняє або відмовляє у їх задоволенні).

          Юрисдикція Рожнятівського районного суду охоплює всі кримінальні провадження, за винятком справ про злочини проти національної безпеки України та злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, оскільки такі справи підсудні апеляційним судам, а також за винятком кримінальних проваджень, підсудних військовим судам гарнізонів.

             У порядку цивільного судочинства Рожнятівський районний суд розглядає майже всі цивільні справи щодо спорів, які виникають із цивільних, сімейних, трудових та кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін є громадянин.

        А також деякі категорії справ, що  виникають з адміністративно – правових відносин та справи про адміністративні правопорушення.